Korisnički nalog
Korisnički nalog

Na osnovu Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za Davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (IO NBS br. 103 od 27.07.2020. godine, a koja je stupila na snagu 28.07.2020. godine), Davalac finansijskog lizinga OTP Leasing Srbija doo (u daljem tekstu Davalac lizinga), Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, matični broj 20116161 objavljuje sledeće

O B A V E Š T E N J E

Davalac lizinga obaveštava sve Primaoce finansijskog lizinga da je u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije, u obavezi da svim Primaocima finansijskog lizinga, na svojoj internet stranici ponudi zastoj (moratorijum) u otplati obaveza po zaključenim ugovorima o finansijskom lizingu.

Obaveštavamo sve Primaoce finansijskog lizinga da ukoliko u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja ne odbiju ponudu za zastoj (moratorijum) u otplati obaveza, smatraće se da je Ponuda za zastoj (moratorijum) u otplati prihvaćena, a moratorijum se primenjuje na obaveze tog Primaoca lizinga koje dospevaju od počev 01.avgusta 2020. godine, zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

Ukoliko dužnik nije izmirio obaveze koje su dospele u julu 2020. godine – moratorijum se primenjuje i na neizmirene obaveze dospele u julu 2020. godine.

Mogućnost zastoja u otplati se odnosi isključivo na obaveze po Ugovorima o finansijskom lizingu koji su zaključeni pre stupanja na snagu Odluke Narodne banke Srbije (na snazi od 28.07.2020. godine).

Odbijanje ponude za moratorijum

Primalac lizinga koji želi da Odbije ponudu i želi da nastavi sa redovnom otplatom lizing rata, potrebno je da nam se obrati na jedan od sledećih načina :

– elektronskim putem, popunjavanjem obrasca na internet prezentaciji davaoca lizinga www.otpleasingsrbija.rs

– obaveštavanjem putem elektronske pošte na adresu info.otpleasing@otpsrbija.rs

– putem redovne pošte na adresu OTP Leasing Srbija, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070 Novi Beograd

– putem telefona, pozivom na broj 064 / 865-91-44  svakog radnog dana (pon-pet) u periodu od 08 h do 16 h

– popunjavanjem obrasca u poslovnim prostorijama OTP Leasing Srbija

Ukoliko je na primaoca lizinga primenjen moratorijum od istog može odustati, po svim ili nekim ugovorima i to na prethodno navedene načine.

Uplata lizing rata od strane Primaoca lizinga u toku trajanja moratorijuma smatra se odustankom od primene istog.

Početak primene i period trajanja moratorijuma

Moratorijum se primenjuje na obaveze Primaoca lizinga koje dospevaju počev od 01. avgusta 2020. godine, zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

Obračun kamate za vreme trajanja moratorijuma

Tokom trajanja moratorijuma Davalac lizinga ne obračunava zateznu kamatu  na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma, ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Tokom trajanja moratorijuma Davalac lizinga obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu.

Redovnu (ugovorenu) kamatu, davalac lizinga obračunava na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove odluke.

Ukoliko je primalac lizinga privredno društvo Davalac lizinga može redovnu (ugovorenu) kamatu da obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Obračun PDV-a na osnovu kamate obračunate za vreme trajanja moratorijuma

Svim primaocima lizinga koji koriste moratorijum (zastoj) u otplati lizinga posebno ukazujemo da će u tom slučaju biti zaduženi za dodatni PDV na kamatu, usled izmene poreske osnovice nastale iz razloga produženja otplate.

Način otplate obaveza po prestanku moratorijuma – mogući načini otplate

Po prestanku moratorijuma redovna kamata obračunata na prethodno opisani način ravnomerno se raspoređuje na period otplate lizinga i ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno se raspoređuje na period otplate lizinga I ne pripisuje se glavnici duga.

Davalac lizinga će sačiniti novi plan otplate produžen za period trajanja moratorijuma bez potrebe potpisivanja istog.

Novi plan otplate će biti dostavljen primaocima lizinga koji koriste moratorijum, putem elektronske ili redovne pošte, bez dodatnih troškova.

Nakon dostavljanja novog plana otplate primalac lizinga može u roku od 7 dana od dana dostavljanja, od Davaoca lizinga zahtevati da umesto opisanog načina otplate, po prestanku moratorijuma:

a) izmiri sve obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu I redovnu kamatu)

b) izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunala za vreme trajanja moratorijuma uz produženje roka otplate lizinga za period trajanja moratorijuma

 

U Beogradu, dana 31.07.2020. godine                                                          OTP Leasing Srbija

Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu