Korisnički nalog
Korisnički nalog
NAUČI

Lizing bez granica

Ostvarimo vaše ciljeve zajedno! Sve što vas zanima o finansijskom lizingu i našim proizvodima saznajte ovde ili od naših zaposlenih lično.


Predmeti lizinga

Trudimo se da vam pružimo samo najbolje, zato OTP Leasing Srbija ostvaruje saradnju sa velikim svestkim kućama kao što su Renault, Nissan i Dacia.

Isporučioci lizinga

Trudimo se da vam pružimo samo najbolje, zato OTP Leasing Srbija ostvaruje saradnju sa svim renomiranim dobavljačima. Ističemo ekskluzivnu ponudu za brendove Renault, Nissan, Dacia koja će vam omogućiti da ostvarite dodatne benefite.

Davalac lizinga - OTP Leasing

Procedura odobrenja finansijskog lizinga jednostavnija je i kraća u odnosu na druge vidove finansiranja.

Primalac lizinga

Lizing možete uzeti kao preduzetnik, poljoprivrednik, pravno ili fizičko lice. Kojoj god grupi pripadate, naši zaposleni će vam posvetiti punu pažnju i savetovati vas, kako biste odabrali najbolju ponudu.

Najčešća pitanja

Šta je nominalna, a šta efektivna kamatna stopa?

Nominalna kamatna stopa predstavlja cenu otplate finansiranja i na osnovu nje se vrši obračun mesečnih lizing naknada/rata.

Efektivna stopa lizing naknade/rate (ELIN) predstavlja ukupnu cenu finansiranja, koja pored kamate uključuje i sve ostale troškove vezane za zaključenje ugovora o lizingu.

Šta predstavlja Kreditni biro?

Kreditni biro je centralni nacionalni registar podataka o novčanim obavezama i o urednosti fizičkih i pravnih lica u izmirivanju obaveza prema bankama, davaocima lizinga i drugim pružaocima usluga.

Šta predstavlja kreditnu zaduženost fizičkog lica?

Kreditna zaduženost fizičkih lica se utvrđuje kao odnos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda.

Pod ukupnim mesečnim kreditnim obavezama podrazumeva se zbir svih obaveza po kreditima i kreditnim karticama (mesečna obaveza od ukupno odobrenog kredita po kartici), aktiviranih jemstava po kreditima i obaveza iz ugovora o finansijskom lizingu, kao i druge obaveze lica za koje se određuje stepen kreditne zaduženosti.

Ko bira predmet lizinga i isporučioca?

Predmet lizinga i isporučioca bira primalac lizinga. Od isporučioca predmeta, primalac lizinga dobija profakturu koja osim vrednosti predmeta, sadrži i podatke o predmetu (vrsta, marka, godina proizvodnje i tehničke karakteristike).

Šta predstavlja taksa za upis u lizing Registar?

Prema članu 49 Zakona o finansijskom lizingu postoji obaveza upisa svih lizing ugovora u Registar lizinga za koji je nadležna Agencija za privredne registre. Za upis u ovaj registar propisano je plaćanje takse koju klijent plaća uz učešće.

Koja sredstva obezbeđenja lizing kuća zahteva?

Osnovno sredstvo obezbeđenja - predstavljaju menice firme/lične menice primaoca lizinga.

Dodatna sredstva obezbeđenja - Lizing kuća može tražiti dodatna sredstva obezbeđenja u zavisnosti od boniteta primaoca lizinga i specifičnosti posla (npr. hipoteka, zaloga i drugo).

Da li je kasko/imovinsko osiguranje obavezno za sve vreme trajanja ugovora?

Predmet lizinga mora biti osiguran adekvatnom polisom kasko/imovinskog osiguranja tokom trajanja ugovora o finansijskom lizingu.

Ko registruje vozilo finansirano putem lizinga?

Vozilo registruje primalac lizinga u mestu svog sedišta, odnosno prebivališta, a na osnovu ovlašćenja Davaoca lizinga. Vozilo se može registrovati i u mestu sedišta davaoca lizinga.

U saradnji sa posrednicima za registraciju vozila, i mi smo u mogućnosti da ponudimo povoljnu i brzu uslugu registracije vozila.

Da li je primalac lizinga upisan u saobraćajnu dozvolu kao korisnik?

Primalac lizinga je naznačen na saobraćajnoj dozvoli kao korisnik vozila, dok je OTP Leasing Srbija doo upisan kao vlasnik vozila.

Da li vozilom koje se uzme na lizing može da se putuje u inostranstvo?

Vozilom finansiranim putem lizinga može se upravljati i u inostranstvu uz žuti karton (dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu). Primalac lizinga u AMSS može podneti zahtev za dobijanje žutog kartona uz ovlašćenje davaoca lizinga, važeću putnu ispravu (pasoš) i saobraćajnu dozvolu. Izdat žuti karton od strane AMSS je potrebno doneti na overu.

Da li postoji zabrana otuđenja vozila?

Zabrana otuđenja postoji za primaoca lizinga, do isplate ugovora o finansijskom lizingu.

Šta je potrebno za produženje registracije?

Primalac lizinga dobija ovlaščenje za registraciju vozila sa kojim vrši produženje registracije nakon izmirenja sledećih obaveza:
- Sve ugovorne obaveze dospele do dana registracije
- Sve obaveze za kasko osiguranje vozila kod osiguravajućeg društva dospele do dana registracije u slučaju višegodišnjeg ugovora o osiguranje
- Izmiriti i produžiti kasko osiguranja u slučaju jednogodišnjeg ugovora o osiguranju i o tome dostavljen dokaz (polisa) davaoca lizinga.

Rečnik lizinga

Davalac lizinga

Pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji koje ima dozvolu NBS za obavljanje poslova finansijskog lizinga.

Primalac lizinga (Korisnik lizinga)

Svako pravno lice, preduzetnik, poljoprivrednik (kao nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj) ili fizičko lice koje sa davaocem lizinga zaključi Ugovor o lizingu i koje na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu od davaoca lizinga preuzima predmet lizinga na korišćenje.

Isporučilac (dobavljač) predmeta lizinga

Pravno lice registrovano za proizvodnju, trgovinu i/ili servisiranje predmeta lizinga koje prodaje/fakturiše predmet lizinga davaocu lizinga.

Predmet lizinga

Pokretna nepotrošna stvar (vozilo, mašina, oprema i sl.) koju je primalac lizinga sam odabrao kod dobavljača.

Lizing rata

Naknada koju primalac lizinga plaća davaocu lizinga po osnovu korišćenja predmeta lizinga prema uslovima navedenim u ugovoru o lizingu.

Lizing registar

Jedinstvena centralizovana elektronska baza podataka u koju se upisuju podaci o ugovoru o finansijskom lizingu. Registar sadrži sve relevantne informacije o primaocu, davaocu i predmetu lizinga.

Učešće

Novčani iznos kojim primalac lizinga učestvuje prilikom sklapanja ugovora o finansijskom lizingu. Umanjuje osnovicu za izračun lizing rata i ne vraća se primaocu lizinga u slučaju raskida ugovora o finansijskom lizingu.

Period trajanja lizinga

Vreme na koje je ugovor o lizingu sklopljen.

Sredstva obezbeđenja

Predstavljaju instrumente kojima lizing kuća obezbeđuje naplatu svojih potraživanja po osnovu Ugovora o lizingu. To mogu biti: menice, administrativna zabrana, zaloga, hipoteka I slično.

Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu