Korisnički nalog
Korisnički nalog
PRIGOVORI

Mogućnost podnošenja Prigovora

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga predviđa da je Davalac lizinga dužan je da u poslovnim prostorijama u kojima nudi usluge korisnicima i na Internet stranici obezbedi mogućnost podnošenja prigovora, odnosno mogućnost da se korisnik ili davalac sredstva obezbeđenja upoznaju s načinom podnošenja prigovora i načinom postupanja po prigovoru.

Korisnik ima pravo na prigovor, u pismenoj formi (u daljem tekstu: prigovor), davaocu lizinga ako smatra da se davalac ne pridržava odredaba ovog zakona, drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja koji se odnose na te usluge ili obaveza iz ugovora zaključenog s korisnikom.

Korisnik ima pravo na prigovor u roku od tri godine od dana kad je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa.

Davalac lizinga je dužan da u pismenoj formi podnosiocu prigovora dostavi jasan i razumljiv odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, a dužan je i da u tom odgovoru ovom podnosiocu ukaže na njegovo pravo da podnese pritužbu Narodnoj banci Srbije.

Davalac finansijskih usluga ne može podnosiocu prigovora naplatiti naknadu, niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Ako je nezadovoljan odgovorom na prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u roku podnosilac prigovora može, pre pokretanja sudskog spora, Narodnoj banci Srbije podneti pritužbu, u pismenoj formi (u daljem tekstu: pritužba), ako smatra da se davalac lizinga ne pridržava odredaba ovog zakona, drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja koji se odnose na te usluge ili obaveza iz ugovora zaključenog s korisnikom, odnosno podnosiocem prigovora. Podnosilac prigovora može podneti pritužbu u roku od šest meseci od dana prijema odgovora.

  0/31

  0/31

  0/31

  0/31

  0/251


  Vidi pravila

  Vidi pravila
  Lorem ipsum dolar.

  Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu