Korisnički nalog
Korisnički nalog
Klasični finansijski lizing

Nemojte čekati sa ulaganjem u stvari koje se isplate. Neka OTP Leasing rata lizinga bude vaše najpametnija mesečna investicija.

Osećaj sigurnosti nešto je čemu težimo na svim životnim poljima, a posebno kada je u pitanju novčana situacija. Razumemo vas i zato vam pružamo mogućnost iste rate tokom čitavog perioda otplate, kako bi vam planiranje kućnog budžeta bilo lakše i izvesnije.

Spisak potrebne dokumentacije za fizička lica
Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
Ponuda (predračun) dobavljača potpisan od strane primaoca lizinga
Fotokopija lične karte (1. i 2. strana) sa svojeručnim potpisom
Potvrda poslodavca o stalnom zaposlenju i visini plate overena od strane poslodavca (klijent obrazac dobija od OTP Leasing SRBIJA d.o.o.)
Administrativna zabrana (dostavlja je po odobrenju lizing ugovora)
Izvod iz banke za poslednja tri meseca o uplati neto zarade
Saglasnost za pribavljanje izveštaja od kreditnog biroa
Spisak potrebne dokumentacije za pravna lica
Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
Ponuda (predračun) dobavljača potpisan od strane primaoca lizinga
Fotokopija izvoda iz agencije za privredne registre, sa svim promenama i svim prilozima
Poreski broj (PIB), fotokopija rešenja
Evidencija Poreza na dodatu vrednost (PDV), fotokopija rešenja
Fotokopija OP obrasca
Fotokopija kartona deponovanih potpisa lica ovlašcenih za zastupanje preduzeća iz svih banaka kod kojih podnosilac zahteva ima otvorene račune
Fotokopija lične karte direktora/vlasnika, (1. i 2. strana) sa svojeručnim potpisom ili pasoš
Fotokopija Bilansa stanja na dan 31.12. za poslednje 2 godine
Fotokopija Bilansa uspeha na dan 31.12. za poslednje 2 godine
Bruto bilans-zaključni list za poslednji obračunski period
Zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja
Spisak potrebne dokumentacije za poljoprivrednike
Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
Ponuda (predračun) dobavljača
Fotokopija lične karte (1. i 2. strana) sa svojeručnim potpisom
Overena fotokopija Izvoda iz katastra (zemljišnje knjige) ne stariji od 15 dana, zajedno sa listom G – potvrdom da zemlja nije pod teretom (ukoliko taj podatak ne postoji u katastru – onda Intabulacioni protokol iz suda)
Potvrdu o PDV-u ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo u sistemu PDV-a
Fotokopija namenskog računa – bilo koje banke
Promet po računima kod poslovnih banaka u poslednjih godinu dana
Dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu (Rešenje o registraciji gazdinstva Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije) za tekuću/prethodnu godinu
Fotokopije saobraćajnih dozvola traktora, kombajna, automobila i slično
Fotokopija ugovora o prodaji poljoprivrednih proizvoda
Ugovor o zakupu (fizičkog lica ili državne zemlje)
Zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja
Spisak potrebne dokumentacije za preduzetnike
Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
Ponuda (predračun) dobavljača potpisan od strane primaoca lizinga
Fotokopija izvoda iz agencije za privredne registre, sa svim promenama i svim prilozima
Poreski broj (PIB), fotokopija rešenja
Evidencija Poreza na dodatu vrednost (PDV), fotokopija rešenja
Fotokopija OP obrasca
Fotokopija kartona deponovanih potpisa lica ovlašcenih za zastupanje preduzeća iz svih banaka kod kojih podnosilac zahteva ima otvorene račune
Fotokopija lične karte direktora/vlasnika, (1. i 2. strana) sa svojeručnim potpisom ili pasoš
Fotokopija Bilansa stanja na dan 31.12. za poslednje 2 godine
Fotokopija Bilansa uspeha na dan 31.12. za poslednje 2 godine
Bruto bilans-zaključni list za poslednji obračunski period
Zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa odobrenja lizinga. Pričajte sa nama već danas!

Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu